Många områden att utforska

Varje kund är givetvis unik och har sina egna specifika behov som vi ser till att tillgodose. Vi hjälper bland annat våra kunder med undersökningar inom följande områden:

Internt

Arbetsmiljö, ledarskap, intern kommunikation, trivsel.

Medlemmar och kunder

Nöjdhet, attityd- och varumärkesundersökningar, paneler, undersökningar i pr-syfte, datainsamling, kund- och medlemskommunikation.

Statistiska undersökningar

”Så tycker svenska folket”.

Webbtävlingar

Länkar kopplade till banners eller tävlingar på den egna hemsidan.

Övriga användningsområden

För- och efterstudie i samband med förändringar, kurs- och projektutvärderingar, anmälan och inbjudningar, nyhetsutskick, läsvärdeundersökningar för att bara nämna några.

Frågeställare och svarsökare

Våra bästa ambassadörer är självklart våra kunder. Nedan ser du ett urval av de vi har hjälpt och samarbetat med.

 • Assa Abloy
 • Axánd Konsult
 • Concilia Information
 • Demoskop
 • Ekonomistyrningsverket
 • Fastighetsägarna Sverige
 • Lantmäteriet
 • LensLogistics
 • Lärarförbundet
 • Majblommans Riksförbund
 • MarketDirection Sweden
 • MMS
 • MSD
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Opticom
 • Partsrådet
 • Praktikertjänst
 • Saco med tillhörande förbund
 • Securitas
 • SKF Sverige
 • SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Stockholms Universitet
 • Sweco Eurofutures
 • Swedish Match North Europe
 • Unionen
 • WSP Sverige

Frågor som fått svar

Här kan du läsa mer om några olika former av samarbeten.

ARS Research är ett undersökningsinstitut som arbetar med skräddarsydda undersöknings­lösningar för sina kunder. ARS utformar och genomför uppdragen utifrån kundens informationsbehov och övriga förutsättningar för uppdraget.

”Jag tycker att Alstra förstår mina behov och förutsättningarna för uppdragen. Alla lösningar min kund och jag har velat göra har Alstra klarat av att göra.”
Michael Söderström, ARS Research

Utmaningen
ARS:s olika kunder har väldigt olika behov. Ibland är det en undersökning riktad till 30 personer, ibland till flera tusen. I andra fall kan det vara oerhört viktigt med säkerhet och sekretess eller specifika krav gällande design av undersökningen utifrån respondenternas förutsättningar. Därför behöver ARS en flexibel samarbetspartner, som kan tillgodose behoven hos ARS:s kunder.

Lösningen
ARS ger sina kunder råd kring vilken form av undersökning de behöver och hur undersökningen ska utformas. Alstra är sedan samarbetspartner för enkätundersökningar på webben. Alstra skapar enkäten i Survey Generator och genomför hela fältarbetet med att distribuera enkäten, inklusive att skicka påminnelser och sammanställa inkommen data. Alstra levererar datamängden till ARS för analys och presentation.

Resultat
ARS:s och Alstras samarbete har visat sig vara framgångsrikt. I princip alla uppdrag som ARS får är på något sätt komplexa eller innebär någon form av speciallösning. Alstra har hittills löst samtliga utmaningar, oavsett hur komplicerat det sett ut från början.

Erika Insurance är ett försäkringsbolag som specialiserat sig på reseförsäkringar. Idag försäkrar de människor från över fyrtio olika länder.

”Av Alstra får man alltid ett trevligt bemötande. När vi kommer med förfrågningar tas de alltid emot och hanteras på ett bra och konstruktivt sätt, trots ett ibland pressat tidsschema.”
Mårten Brandt, Erika Insurance

Utmaningen
Erika Insurance ville öka sin lönsamhet genom bättre kontroll och uppföljning av försäkringsärenden. Utmaningen låg främst i att deras kunder är spridda över hela världen och uppgifter om försäkringarna rapporterades in via olika system. Dessutom fanns det stora krav på säkerhet och skyddande av personuppgifter.

Lösningen
Alstra byggde ett enkelt och transparent system som var öppet för framtida justeringar och vidareutveckling. Dessutom kunde lösningen enkelt integreras med alla befintliga system. All datainsamling och alla system harmoniserades. Nu kunde Erikas skadehanterare snabbt se om den skadedrabbade var berättigad till ersättning, oavsett var i världen hon eller han satt. Alstra lämnade så småningom över driften av systemet till Erikas IT-avdelning på ett mycket smidigt sätt.

Resultatet
Erika Insurance har med det nya systemet ökat sin kontroll väsentligt och de har i flera fall hittat avvikelser som resulterat i konkreta kostnadsbesparingar. Men framförallt har de fått en ökad förståelse för sin verksamhet genom större möjlighet till analys av kostnader och all inkommande och utgående data. De kan nu agera snabbare för att utveckla sitt företag.

Hero Kommunikation är en PR- och kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av såväl rådgivning som konkret genomförande av intern och extern kommunikation. Det handlar kort och gott om att vårda viktiga relationer, och att förtydliga och förpacka budskap till rätt målgrupp.

”Vi upptäcker ständigt nya smarta användningsområden för Survey Generator, och uppskattar framför allt enkelheten.”
Ylva Tegnér, Hero Kommunikation

Utmaning
Som kommunikationsbyrå hjälper Hero Kommunikation många av sina kunder att väcka uppmärk­samhet och driva opinion. Det är ofta av största vikt att kunna agera blixtsnabbt med ”kalla fakta” på aktuella händelser, för att därmed lyfta fram olika sakfrågor.

Lösning
För en kunds räkning skapade Hero Kommunikation en webbpanel med omkring 10 000 av kundens medlemmar. Med Alstras verktyg skapades ett särskilt format för löpande snabba miniundersökningar. Valet av Alstra berodde framförallt på deras trevliga och professionella medarbetare, samt det intuitiva enkätverktyget med stora valmöjligheter.

Resultat
Från start till mål tar nu varje undersökning en vecka. Då hinns såväl produktion av frågor, programmering av enkät och utskick, som analys av resultatet och formulering av eventuellt pressmaterial. Trovärdigheten i hela upplägget är stor, och såväl Dagens Industri som Dagens Nyheter har uppmärksammat resultaten.

Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Saco består idag av 23 självständiga fack- och yrkesförbund och totalt över 600 000 medlemmar.

”Med Survey Generator kan vi snabbt få in svar på våra medlemmars åsikter i olika aktuella frågor. Medlemmar hör faktiskt av sig och är både imponerade och nöjda med vårt undersökningsarbete.”
Evy Berglund, Saco

Utmaningen
Saco-förbunden genomför med jämna mellanrum interna undersökningar vad det gäller exempelvis löner, utvärderingar av kurser och avtalsförhandlingar samt vad medlemmarna tycker om aktuella frågor. Arbetet med pappersenkäter krävde dock mycket manuellt arbete och Saco bestämde sig för att införa modernare metoder i enkätprocessen.

Lösningen
Saco jämförde nästan trettio olika enkätverktyg innan det stod klart att Alstra motsvarade deras syften bäst. Survey Generator sågs som användarvänligt och enkelt, samtidigt som möjligheterna till utveckling var många och att det klarade stora utskick. Saco valde att använda Survey Generator Large med extra administratörer som tillval.

Resultatet
Med Alstra och Survey Generator har Saco-förbunden kunnat spara både tid och pengar. De slipper den manuella hanteringen, och även rapporteringen har blivit mycket smidigare. Andra positiva effekter av att använda Survey Generator är att Saco-förbunden kunnat använda resultaten från undersökningarna för att få genomslag i media, samt att de skapat en närmare dialog med sina medlemmar.

Stockholms Läns Landstings främsta uppgift är att se till att alla som bor i Stockholms län har tillgång till en bra och väl fungerande hälso- och sjukvård.

”En förutsättning för det lyckade resultatet har varit den nära kontakten med Alstras konsulter under utvecklingsarbetets gång. De lösningar som Alstra har hjälpt oss med är skräddarsydda för vårt behov.”
Torgny Nilsson, Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms Läns Landsting

Utmaningen
I slutet av 2009 startade Stockholms Läns Landsting sin ”TUFF”-satsning för att inspirera personal i vården att öka fokus på att förebygga trycksår, undernäring och fall. För att kunna informera och utbilda medarbetarna inom landstinget startades en hemsida som tillhandahåller webbaserade utbildningar, kunskapstest, möjlighet att beställa material och vårdprogram, med mera. Till detta behövdes flera uppföljningssystem för att kunna följa satsningen.

Lösningen
I nära samarbete med Stockholms Läns Landsting utvecklade Alstra uppföljningssystemen till TUFF-utbildningen. Ett av dessa system gör det möjligt för projektledningen att följa vilka som gjort det kunskapstest som kopplats till utbildningarna, och var de är verksamma inom vården. Grunden för systemen har hela tiden varit Survey Generator Large, men skräddarsydda speciallösningar har lagts till för att exakt tillgodose Stockholms Läns Landstings behov.

Resultatet
TUFF-satsningen sprider sig nu till allt fler delar av vården inom Stockholms Läns Landsting. Förutom att engagera medarbetarna inom landstinget i förebyggandet av trycksår, undernäring och fall, har satsningen också skapat uppmärksamhet inom den kommunala vården och även i andra delar av Sverige. Projektledningen kan dag för dag följa utvecklingen av olika vårdverksamheters aktiviteter inom ramen för TUFF. På så sätt kan de också styra sina informationsinsatser för att få med alla enheter i satsningen.